Kontraktsignering Fv. 510 Kleppvegen – Vigdelsvegen

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og leder for anbud, marked og innkjøp Kai Tore Vatland signerer kontrakt på prosjekt Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen - Kryssutbedring med undergang.

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen skal utbedres med ny rundkjøring, gang- og sykkelvei og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. 510 Kleppvegen. Prosjektet ligger i Sola kommune.

Det skal rives to bygninger i tilknytning til prosjektet en landbruksbygning og en lagerbygning/garasje. På samme eiendom skal det også håndteres forurensede masser etter en gammel nedlagt bensinstasjon som var på området. Det skal i tillegg bygges flere private adkomstveger og oppføres støyskjermer. Samt legges nytt overvannsystem.