Byggherrens ansvar

Trond Tvedt, Adm. direktør Risa

Trond Tvedt, Adm. direktør Risa

Offentlige byggherrer opptrer ulikt

Blant våre største kunder finner vi store offentlige aktører som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statnett, Statsbygg, ulike kommuner og offentlige utbyggingsselskaper.
Felles for alle disse er at de har rollen som byggherre. Byggherreforskriften sier at det er byggherren som har det overordnede ansvaret for blant annet HMS. Det innebærer i neste omgang å sørge for at leverandørenes HMS-ytelser er i tråd med de krav samfunnet har satt.

Pris eller HMS?

Det er naturlig å tenke at de store offentlige byggherrene er spesielt opptatt av å ivareta ansvaret sitt. Slik er det dessverre ikke. Våre erfaringer sier tvert imot at de ulike offentlige byggherrene opptrer veldig forskjellig i forhold til ansvar og hvilken vekt de legger på HMS. Innkjøpene er en god indikator på hvor opptatt byggherrene faktisk er av HMS. Våre erfaringer viser at de store byggherrene stiller ulike krav til oss som skal levere tjenester.

Hvordan den enkelte statlige byggherren ivaretar kravene i Byggherreforskriften overlates med andre ord langt på vei til den enkelte aktøren. Vi ønsker oss mer standardisering og felles tilnærming på viktige områder som ivaretakelse av lærlinger, sosial dumping, sikkerhetsstyring og krav til samhandling mellom byggherre og leverandør. Samtidig ønsker vi at evne til å ivareta slike krav skal vektlegges ved innkjøp av tjenester.

Prioriter de unge

Et eksempel er de yngste arbeidstakerne og lærlingene våre. Det er selvsagt flott at offentlige oppdragsgivere nå stiller krav om lærlingordning for å få være med i anbudskonkurranser. Samtidig stopper kravene der. Vi vet at de yngste har mange ganger høyere ulykkesrisiko enn de som har lang erfaring. Da hadde det vært bra om de samme byggherrene stilte krav til leverandørene om å ha egne HMS-tiltak rettet mot de yngste og mest uerfarne arbeidstakerne.

Vi i Risa vil forsterke arbeidet med de unge, og bruke tiden framover til å utvikle enda mer virkningsfulle HMS-tiltak rettet mot de mest utsatte arbeidstakerne våre. Her står de unge i en særstilling. La oss håpe det ikke går lang tid før også oppdragsgiverne våre ser verdien av en slik prioritering og viser at de motiverer og verdsetter de som tar slike initiativ.

HMS og kvalitet i alle ledd

Vi har god forskningsdokumentasjon som viser at det er klare sammenhenger mellom å være god på styring av sikkerhet og HMS og å være god på andre viktige områder. Risa skal være en framtidsrettet leverandør av tjenester med stor nytteverdi for samfunnet. Vi prøver etter beste evne å være i forkant når det gjelder styring av sikkerheten. I de tilfellene der vi møter en byggherre som verdsetter dette får vi muligheter for å bli enda bedre. Ofte er det de byggherrene som verdsetter en leverandør som jobber godt med HMS som også er mest opptatt av god samhandling på andre områder. Vi ser at disse byggherrene oftere inviterer oss til dialog og samarbeid.

Det er med andre ord en klar sammenheng mellom god styring, at byggherren etterspør HMS-ytelser og ikke kun laveste pris i anbudsrundene – og at byggherren ønsker åpenhet og dialog med leverandørene. Jeg skal ikke legge skjul på at store deler av bransjen, oss selv inkludert, ofte er involvert i konflikter med oppdragsgiver. Noe av forklaringen er at en del prosjekter komplekse med høy risiko. Etter min mening er det nettopp da åpenhet og tidlig dialog er et viktig virkemiddel for å forhindre videre konflikter. Dessverre opplever vi ikke alltid sterke samarbeidskulturer hos oppdragsgiverne våre. Vi kan ikke ha det slik, og jeg forventer at det tas tak i disse utfordringene på sentralt hold i de etatene det gjelder. Dette er til syvende og sist også en politisk utfordring. Samfunnet er rett og slett best tjent med offentlige innkjøpere som verdsetter aktører som leverer slik samfunnet er best tjent med at det gjøres.