Klimaet øker usikkerheten i bransjen

Klimaet vårt er i endring. Vi ser at de delene av verden der det er ekstremt varmt fra før nå får det enda varmere. For mange er dette i ferd med å få katastrofale konsekvenser, hele livsgrunnlaget er truet.

Her i Europa merker vi også konsekvensene av at gjennomsnittstemperaturen på jorden stiger. Grovt sett betyr endringene at det blir mer ekstrem nedbør lengst mot nord, mens de sørlige områdene opplever flere dager i året med ekstremt høye temperaturer og tørke enn det vi har sett tidligere. De fleste forskere er enige om at fortsetter det slik vil endringene få dramatiske følger for menneskene som bor i disse områdene. En temperaturstigning på over tre grader er satt som et worst case scenario.

Vi tenker kanskje ikke så mye gjennom det i det daglige, men konsekvensene av klimaendringene kan bli store også for bransjen vår. Allerede i dag ser vi at mer ekstrem nedbør er en risiko for eksisterende konstruksjoner. Veiene våre er et godt eksempel. Mye nedbør på kort tid fører til flom, økt fare for at masser skal rase ut eller at elveløp tar nye veier skyller bort fundament og dekke. Klimaendringene har begynt å få konsekvenser for måten vi bygger veier på, og det innebærer blant annet nye konstruksjonsmessige løsninger. I tiden framover vil vi sannsynligvis måtte bygge med enda bedre drenering enn vi er vant til. Et annet tiltak er at veier og andre anlegg må legges høyere i terreng enn tidligere, fordi vannstanden kan forventes å bli høyere under ekstreme forhold. Sikring mot ras er en annen utfordring, mye vann medfører at masser blir tyngre og lettere raser ut.

Levetiden på eksisterende veianlegg blir også påvirket, noe som spesielt berører leveansevilkårene våre der vi skal påta oss større ansvar for prosjektering men også ha et driftsansvar i lang tid etter at anlegget er ferdigstilt. Slik er det for eksempel i OPS-kontraktene, der de private aktørene allerede påtar seg en stor økonomisk risiko. I slike tilfeller kan usikkerhet rundt framtidig ekstremvær påføre oss en høyere risiko enn det vi er vant til fra mer tradisjonelle kontrakter.

På den andre siden vil økt slitasje og mer ødeleggelse på eksisterende anlegg gjøre tjenestene våre enda viktigere for samfunnet. Vi må ha evne til å rykke ut raskt for både å sikre og gjenoppbygge verdier som er viktige for samfunnet. I slike tilfeller er det ofte ikke tid til å gjennomføre omfattende anbudsrunder, hjelpen trengs der og da. Vi vil med andre ord bli en viktigere del av samfunnets beredskap ved at vi har kunnskap og tjenester som kan bidra til å redusere tap ved for eksempel flom og ras i boligområder, rask rydding og gjenoppbygging av veier og påfølgende sikring av områdene.

#metoo – løsningen er mer enn nye regler

Mange har sjokkert fått med seg medias dekning av det store omfanget av overgrep og trakassering av kvinner i arbeidslivet. Problemet ser ut til å være globalt, og større enn de fleste ante. I bransje etter bransje er det blitt avdekket at særlig menn i lederposisjoner har misbrukt posisjonen til å trakassere kvinner. Dessverre viser en undersøkelse at heller ikke vår bransje er fri for slikt. Det viser seg tvert imot at bygg- og anlegg er blant de verste når det kommer til å vise respekt for kvinner.

Vi er en mannsdominert bransje og trenger hver eneste kvinne som ønsker å jobbe hos oss. Da er det en selvfølge at kvinner skal slippe å oppleve trakassering, sexpress eller andre former for uverdig oppførsel fra mannlige kolleger. Vi trenger en egen satsing for hele bransjen, med to mål: 1. Å få flere kvinner til å bli motivert til å jobbe i bransjen og 2. et bransjeløft mot trakassering og kjønnsdiskriminering.

I en slik satsing holder det ikke bare med regler som forbyr en bestemt atferd. Det er enda viktigere å jobbe med kultur og verdier. Gammel vane er vond å vende, heter det. Det gjelder ikke minst gamle og uakseptable uvaner. Skal vi for alltid få slutt på problemene må vi jobbe langsiktig og vi må jobbe med de mest grunnleggende forholdene i kulturen vår, nemlig verdifundamentet. En sterk kultur bygget på sunne verdier og respekt er det beste vernet mot ondet. En del av problemene som er blitt synlige den siste tiden kan knyttes til et foreldet syn på kvinners rolle i arbeids- og samfunnsliv. Når jeg ser på de yngre generasjonene ser jeg at det er håp, de unge representerer både verdier og en gjensidig respekt mellom kjønnene som noen av de eldre dessverre mangler. I tiden fram til de unge overtar for fullt får vi se på regler som skal motvirke trakassering som en nødvendig akuttmedisin.  

HER er reglene vi i Risa laget i 2015.