Mennesket – digitaliseringens viktigste ressurs

Risa AS har i dag rundt 550 ansatte. De siste årene har vi rekruttert mange nye medarbeidere, der flere kommer fra andre bransjer enn anlegg. De ansatte er mer mangfoldig sammensatt enn noen gang, med ulike bakgrunner, kompetanse, forventninger og syn på bestemmelser som skal ivaretas. Risa er med andre ord en kulturell smeltedigel, der riktignok kjernen er klar og tydelig men med mange ulike tilnærminger. Dette er bra, vi trenger nye impulser, andre meninger og ny kunnskap.

Samtidig endrer omgivelsene våre seg raskere enn noen gang. Vi ser nye kontraktsregimer, nye oppdragsgivere og nytt lovverk. Snart trer de nye personvernreglene, GDPR, i kraft. Selv for en virksomhet som Risa, som ikke er spesielt utsatt for kontakt med et bredt publikum, er reglene omfattende og krevende å håndtere. For meg er dette en påminning om hvordan digitale løsninger griper inn i alle sider ved livene våre.

For meg handler ikke digitalisering først og fremst om software, digitalisering åpner for en annen måte å leve og levere på. Jeg har et positivt syn på endringene vi vet vil komme, samtidig skal vi alltid passe på at det er behovene for bedre løsninger som skal styre hva og hvordan vi velger å digitalisere. Den dagen løsningene tar overhånd er jeg redd fremmedgjøring og motstand fra de menneskene som skal bruke løsningene vil gjøre hele digitaliseringsarbeidet vanskelig. Som leder er jeg derfor opptatt av at digitaliseringen må være enkel å forstå og at ideen bak er lett å slutte seg til.

De siste årene har vært preget av to utviklingstrekk: 1) Hverdagene er blitt mer komplisert med mye informasjon å forholde seg til og 2) vi har tatt i bruk løsninger som er forskjellige, ikke alltid snakker sammen og som er delvis analoge og delvis digitale. Det er dette vi nå må gjøre noe med. Vi omgir oss med utrolige mengder informasjon, og det er ofte umulig for enkeltpersoner å forstå og bruke all informasjonen på en fornuftig måte. Dermed øker risikoen for feilhandlinger samtidig som stresset blir sterkere.

Digitalisering betyr enklere brukergrensesnitt og trygge beslutninger basert på god informasjon og kunnskap. Vi skal skaffe oss bedre styring og oversikt i komplekse situasjoner, dette er helt avgjørende for at vi skal greie å styre risikoen – både økonomisk og på andre områder. Digitalisering skal også hjelpe oss til å bli enda mer treffsikre på anbudsregning, presis gjennomføring av prosjektene og levering av riktig kvalitet. Dette gjelder enten vi planlegger og designer, gjennomfører i produksjon, kontrollerer og følger opp, håndterer avvik og ikke minst lærer av det vi gjør slik at blir stadig bedre. Dette er ikke minst viktig i de enkelte prosjektene, det er her mye av utviklingen og læringen i Risa foregår.

Digitale løsninger skal også støtte oss i arbeidet med å bli enda bedre på etikk og moral. I tiden framover kommer vi til å møte stadig strengere krav til både menneskene og maskinene vi bruker. Digitalisering skal også hjelpe oss til å forstå eventuelle ringvirkninger av det vi gjør.

Utviklingen på det digitale området skjer utrolig raskt. Gordon Moore lanserte i 1965 det som i tiden etterpå er blitt kalt Moores lov. Moore sa at antallet transistorer på et areal ville dobles hver 24. måned. Forskeren mente nok han tok hardt i da han anslo at utviklingen ville holde på i ca ti år. Det fascinerende er at Moores lov gjelder fortsatt – i 2018! Og det er ingen ting som tyder på at den vil slutte. Det betyr at endringstakten øker i et vanvittig tempo. Skal menneskene greie å henge med er det ekstremt viktig at vi som er i en posisjon der vi kan styre noe av tilretteleggingen i arbeidslivet gjør dette riktig.

Slik jeg ser det er digitalisering en balanse mellom ulike verdier og måter å styre arbeidet på. På den ene siden har vi behov for å standardisere atferden vår slik at den blir forutsigbar. Til det trenger vi lover, direktiver og kontroll. På den annen side skal vi akseptere at menneskene er ulike og har behov for å bli forstått på ulik måte. I Risa har vi arbeidet i mange år med verdier og felles ansvar.

Når vi nå setter fart på arbeidet med å digitalisere mange arbeidsoppgaver er jeg opptatt av at vi skal ha med oss begge disse settene med verdier. Da kommer vi ikke utenomat vi må lytte til menneskene vi har rundt oss, gå fram i riktig tempo og ikke minst sikre at alle får god opplæring og hjelp på veien inn i den nye hverdagen. Vi skal få dette til, og det skal sikre oss et enda bedre arbeidsmiljø, bedre konkurranseevne og en enda sikrere arbeidsplass i årene som kommer.