Tildeling av storkontrakt

Du er her:
Tildeling av storkontrakt

Risa har vunnet konkurransen om å utføre Totalentreprise – Gauselstasjon – Nådlandsbråtet. Tildelingskriteriene i konkurransen var vektet med 60% pris og 40% kvalitet.

Skrevet av byggherre i tildelingsbrev: Risa AS har levert beskrivelse av Kvalitet K1, K2 og K3 godt over hva som var forventet av byggherre. Dette gjenspeiler vårt fokus på Kvalitet, hvor vi til en hver tid streber etter å være BEST, samt levere etter vår visjon – Ekta vare!

Prosjektet omfatter utvidelse fra tofeltsvei til «bussveiprofil». Utvidelsen vil være mellom rundkjøring med nedkjøring til Gausel stasjon og til innkjøring Gamle forusvei. Strekningen er om lag 900 meter og i deler av traseen vil arbeidene pågå tett opptil jernbane. I tillegg til dette skal gang- og sykkeltilbudet oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Det skal etableres busstasjoner på strekningen. To underganger skal rives. Det skal etableres to nye underganger med større lysåpning og lengde ved henholdsvis Gausel stasjon og Nådlandsbråtet. Det skal anlegges sammenhengende veglys langs hele strekningen. Overvannsystem skal fornyes og slippes ut i det kommunale overvannsnettet.

Prosjektet omfatter også prosjektering og utførelse av nye grøftetraseer samt ivaretakelse av teknisk infrastruktur for Stavanger kommune, Get, Lyse Elnett/Fiber og Telenor.
Prosjektet skal gjennomføres modellbasert.

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email