Våre bærekraftsmål

Du er her:
Våre bærekraftsmål

God helse og livskvalitet

Delmål 3.4:

 • Vi tilrettelegger aktiviteter som motiverer og gir hver og en mulighet til å ha en sunn og aktiv hverdag.
 • Vi jobbe med kultur og holdningsskapende arbeid med fokus på trivsel, identitet og erfaringsutveksling i alle ledd av organisasjonen.
 • Vi sørge for trygge arbeidsforhold for alle våre arbeidstakere, hvor ingen av våre aktiviteter skal medfører til personskade.

Delmål 3.6:

 • Vi bygger, drifter og leverer løsninger som bidrar til økt sikkerhet og redusert risiko for alvorlige skade eller dødsfall forårsaket av trafikkulykker.

God utdanning

Delmål 4.3:

 • Vi sørger for at unge og voksne har mulighet til å ta fagbrev, med tilrettelegging av lærlingeplass og videreutdanning.
 • Vi bidrar med praktisk arbeidsopplæring for yrkeselever, med fokus på veiledning, inkludering og sosialt felleskap.

Delmål 4.4:

 • Vi jobber med bevisstgjøring og talentutvikling innen yrkesfag, slik at flere unge velger, avansere og forblir i bransjen.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.2:

 • Vi jobber med å styrke produktivitet og økonomisk lønnsomhet, med fokus på effektivisering av arbeidsprosesser og modernisering av utstyr.

Delmål 8.7:

 • Vi stiller strenge krav til, og jobber sammen med våre leverandører for å sikre rettferdige arbeidsforhold, samt avskaffe all from for diskriminering og tvangsarbeid i hele verdikjeden.

Delmål 8.8:

 • Vi fremmer inkluderende, trygt og sikkert arbeidsmiljø, som fungerer under de fysiske og klimatiske forhold vi arbeider i.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.1:

 • Vi bygger solid infrastruktur av høy kvalitet, med fokus på begrensing av miljøpåvirkning, til en overkommelig pris.

Delmål 9.4:

 • Vi tilrettelegger og implementerer miljøvennlig teknologi, som bidrar til redusert klimagassutslipp og effektiv bruk av ressurser.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Delmål 12.2:

 • Vi planlegger, bygger og drifter alle prosjekt med fokus på kvalitet og effektiv forbruk av naturressurser.

Delmål 12.5:

 • Vi jobber med å redusere og sortere alt avfall, samt implementere løsninger for resirkulering og gjenvinning av materiale.

Delmål 12.7:

 • Vi bidrar med bærekraftige løsninger i samsvar med nasjonale prioriteringer, samt sørger for etterlevelse av krav som stilles i offentlige anskaffelser.

Livet på land

Delmål 15.2:

 • Vi jobber med å redusere mengde avskoging forbundet med utbygging av infrastruktur, samt bidrar til gjenoppretting og planting av skog på lokalt nivå.

Delmål 15.5:

 • Vi iverksetter tiltak for å begrensere negativ innvirkning i habitat og biologisk mangfold, samt begrense omfanget på naturinngrep forbundet med utbygging av infrastruktur.

Delmål 15.8:

 • Vi kontrollerer og begrenser spredning av fremmede plantearter på tvers av økosystemer, samt bidrar til bekjemping av prioriterte fremmede plantearter.