Vinteren er i anmarsj – Risa er forberedt!

Du er her:
Vinteren er i anmarsj – Risa er forberedt!

Når det gjelder Stavanger-kontrakten vil det de kommende vintrene bli gjennomført omfattende forsøk med GPS-styrt utlegging av befuktet salt og saltløsning på to prøvestrekninger. Byggherre Statens vegvesen er aktiv pådriver når det gjelder forskning og utvikling (FOU). Målet er å skaffe mer kunnskap om effektive metoder og utstyr for utlegging av salt og saltløsning.
Saltsprederne har dyser som åpner og lukker slik at ikke bare de tre meterne veg bak lastebilen men også bussholdeplasser ekstra kjørefelt og kryssområder på begge sider i opptil 11 meters bredde får en dusj av akkurat nok saltløsning til å hindre isdannelse. Men aldri mer enn at vegen får mulighet til å tørke opp.

Driftskontrakt Stavanger inneholder et vegnett der ca. 637 km driftes etter såkalt Strategi bar veg. Det vil si at disse vegene normalt skal være snø- og isfrie gjennom hele vinteren. Vegene ligger i et ”typisk” kystklima som bør være optimalt for blant annet utstrakt bruk av saltløsning. Dette er væske bestående av vann med iblandet ca 20 % salt og sprøytes ut med spesielle apparat.
Samtidig som man tester et GPS-system for optimalisering av utlegging er det naturlig å knytte inn ITS-systemer i prosjektet. Prosjektet skal også så på muligheter for å få et bedre grunnlag for fakturering av saltmengder (elektronisk rapportering) samt systemer for å følge opp tilstand på veien. Dermed også et prosjektet for uttesting av ulike førerstøttesystemer.

Når det gjelder vinterdrift kan det nevnes at kompetansen til de sjåførene på brøyte- og strøbiler og traktorer allerede er sjelden høy. I forkant av forrige vinter deltok de på et 36-timers kurs i vinterdrift.

Målet for Risa med dette forskningsprosjektet er å øke kompetansen innen salting og teknologiutvikling. Primært er ønsket om å bidra til best mulig resultat både ute på vegen inkludert miljøforsvarlig saltpraksis. ”Viktig å legge til rette for mest mulig interessante arbeidsoppgaver for våre ansatte og innleide kontraktører” sier prosjektleder for Stavanger-kontrakten Krister Tofteberg. ”At Risa på denne måten også vil kunne oppnå kunnskapsmessige fortrinn i forhold til konkurrentene er heller ingen ulempe!”

Forsøkene blir gjennomført på to strekninger: Strekning 1 – 162 km av Fv 44 fra Sandnes til Stavanger. Strekningen er tofelts veg med rundkjøringer venstresvingfelt midtdelere av kantstein busslommer og kollektivfelt. Vegen går gjennom til dels tettbygd strøk med mange kryss/rundkjøringer fartsgrense 40 til 50 km/t.

Strekning 2 – 164 km av Fv 510 fra Sola til Klepp. Strekningen er tofelts veg med rundkjøringer venstresvingfelt og busslommer. Vegen regnes som en landeveg utenom tettbygde strøk og har få store kryss. Fartsgrensen varierer fra 50 -70 km/t.

For å lykkes i forsøkene gjelder det å være forberedt. Utstyret må justeres inn og testes ut før det virkelig gjelder. Dette er grunnen til at NRK var på luften med advarsel om at trafikanter ikke måtte miste besinnelsen. Fortvil ikke møter du saltebilen og gradestokken viser tosifret tall på pluss-siden: Dette er et forsøk salt blir ikke misbrukt kun vatn er sprøytet på vegene i denne fasen.

Med GPS-styrt salting kan sjåførene konsentrere seg om å kjøre lastebilene. Teknikken sørger for at riktig mengde saltløsning havner på vegen i riktig bredde. Uten denne styringen måtte endringene gjøres manuelt. For den ene aktuelle strekningen mellom Sandnes og Stavanger har det blitt målt endringer i spredebredde opptil 360 ganger. I forsøket styres endringen av sprederinnstillingene basert på nøyaktige GPS-posisjoner som hentes fra elektroniske kart.

Les også artikkel i «Vegen og vi»:

Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email