Samfunnsansvar

Du er her:
Samfunnsansvar

Ansvarlig atferd er lønnsomt – for alle parter

Samfunnsansvar handler om å integrere sosiale og miljømessige hensyn i vår daglige drift, samt i forhold til våre interessenter. Hver dag har vi fokus på å ta hensyn til interessentene som vi har rundt oss, noe som betyr at vi lytter, lærer og handler i henhold til interessene for alle parter. Samarbeid i denne sammenheng har vi valg å definere med tre enkle punkter:

  • Fortelle omgivelsene hva vi holder på med
  • Lytte til de som følger med på hva vi gjør
  • Ta hensyn

Vi styrer vårt arbeid med samfunnsansvar etter standarden NS-ISO 26000, Veiledning om samfunnsansvar. Prinsipper som vi gjennom våre avtaler og samarbeid med våre leverandører forventer at de skal etterleve, slik Risa gjør. Skal vi lykkes må vi gjøre dette sammen, spesielt overfor de hvor vi har en stor påvirkningskraft. Det betyr at vi gjennomfører regelmessige revisjoner hvor vi evaluerer, vurderer og følger opp våre leverandører. Målet med revisjonen er å avdekke områder hvor vi i felleskap kan forbedre oss, slik at samfunnet som en helhet kan dra nytte av en bærekraftig utvikling.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon som gjelder virksomhetenes håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter, samt arbeidsforhold forbundet med produksjon av varer og tjenester.
Vi i Risa har forpliktet oss til å sikre et trygt, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø i hele verdikjeden. Forpliktelser som er forankret i vår bærekraftspolitikk og bygger opp under et av våre valgte FNs bærekraftsmål, nr. 8. I samsvar med den nye loven, kommer vi til å fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår. Uansett hvilke varer og tjenester våre kunder kjøp av oss, skal de være trygge på at leveransene er i tråd med loven.

Informasjonsplikt

Alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi i Risa håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Har du et generelt spørsmål rundt hvordan vi håndterer de negative konsekvensene, eller et spesifikt spørsmål knyttet til varer eller tjenester som vi lever, kan vi kontaktes ved å sende e-post til: apenhetsloven@risa.no.

Vi tilstreber å besvare forespørsler innen tre uker fra mottak.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører forløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og samarbeidspartnere, samt egen virksomhet. Vurderingene skal være i tråd med OECDs retningslinjer, og tar utgangspunkt i en risikoanalyse av tjeneste-/produktkategorier og geografiske område.

Aktsomhetsvurderingene gir oss grunnlag for nærmere oppfølging av leverandører, herunder muligheten for å forhindre, redusere eller forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi avdekker negative funn, blir det opprettet en dialog og iverksatt tiltak for å utbedre og forhindre gjentagelse.

I henhold til loven vil vi årlig publisere en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, i tillegg til beskrivelse av metode for gjennomføring av denne. Redegjørelsen og dokumentet for metodikken finner du vedlagt under.