Risa AS er lavbyder på Sentral trafikkareal fase 2-5 Stavanger lufthavn Sola

Du er her:
Risa AS er lavbyder på Sentral trafikkareal fase 2-5 Stavanger lufthavn Sola

Vi har mottatt brev fra Avinor AS med intensjon om å inngå kontrakt.

Prosjektet er en del av en omfattende omstrukturering av infrastrukturen på flyplassens landside. Dette inkluderer veier gangveier og plasser samt utvidelse av parkeringshus helikopterterminal og flyterminal.

Trafikkarealene mellom P-huset og terminalbygget er i dag til dels kaotiske og uoversiktlige. Dette medfører redusert trafikksikkerhet og framkommelighet. Iht. overordnede føringer skal Avinor som en viktig samferdselsaktør legge spesielt til rette for trafikksikre løsninger tilgjengelighet for alle (universell utforming) og framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette samt at utbygging av 2. trinn P-hus og terminalbygg og økt vekst i luftfartstrafikken utløser behovet for dette prosjektet.

Tiltaket omfatter omlegging av hele veisystemet (inkl. to rundkjøringer) for kollektivtrafikk taxi og privatbiler (henting/levering av flypassasjerer / kiss&fly) samt flytting av nærparkering og taxidepot. Dagens taxi av- og påstigning skal flyttes til området som i dag er avsatt til kiss&fly og korttidsparkering og foreslås lagt delvis inn i eksisterende P-hus. Tiltaket omfatter også noen endringer inne i det gamle P-huset (for taxier og gående) og opparbeidelse av nytt fjerndepot for taxi.

Prosjektet er oppdelt i fase 1-5 men fase 1 er allerede utført ifm. parkeringshus byggetrinn 2. Konkurransen gjelder fase 2-5. Faseplaner viser omfang av arbeidene og inneholder kort beskrivelse av fasen. Faseplaner samt tegningen som viser endelig situasjonen er vedlagt.

Arbeidene omfatter grunn- anleggs- og gartnerarbeider inkl. VA-anlegg samt baldakiner og vindskjermer.

Tidsfrister for utførelse faser:

  • Byggestart 03/2014
  • Utførelsesfrister fase 2-5
  • Fase 2 03/2014-10/2014
  • Fase 3 09/2014-02/2015
  • Fase 4 02/2015-03/2015
  • Fase 5 03/2015-06/2015
Del dette:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email