Du er her:
Driftskontrakt 9301 Stavanger 2022 – 2027

Driftskontrakt 9301 Stavanger 2022 – 2027

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av

oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr

og installasjoner.

I hovedsak gjelder dette rutinemessige og andre driftsoppgaver, men også mindre

vedlikeholdsoppgaver på vegnettet.

Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Kontrakten inkluderer de 11 kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal,

Bjerkreim, Eigersund. Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Vegnettet som omfattes av kontrakten økes fra og med 2. driftsåret til å inkludere strekningen E39 fra Bue-krysset og sørover til Flekkefjord samt også RV 426 fra Krossmoen til Egersund.

Veglengden er totalt 450,591 km.

Trafikken på riksvegene har et variasjonsspenn fra om lag ÅDT 500 til om lag ÅDT 60.000.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6