Fv. 510 Kleppvegen-Vigdelsvegen, kryssutbedring med undergang

Fakta

  • Tjenester: Samferdsel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Februar 2018
  • Ferdig: Mars 2019
  • Kontraktsum: ca. 30 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Krysset Kleppvegen/Vigdelsvegen utbedres med ny rundkjøring, gs-veg og undergang for tryggere kryssmuligheter for myke trafikanter under fv. 510 Kleppvegen.
Prosjektet ligger i Sola kommune. Det rives to bygninger i tilknytning til prosjektet en landbruksbygning og en lagerbygning/garasje. På samme eiendom håndteres forurensede masser etter en gammel nedlagt bensinstasjon som var på området. Det bygges itillegg  flere private adkomstveger og oppføres støyskjermer. Samt legges nytt overvannsystem.