Fv 47 Kvala – Fagerheim

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: September 2015
  • Ferdig: November 2017
  • Kontraktsum: ca. 180 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Bygging av ny 4-felts veg fra kryss ved Austreimsvegen i sør og til tilknytning til eksisterende veg nord for kyss med Jovegen, profil 408-1745. Det skal bygges to nye vegbruer, en ny miljøtunnel, en undergang, to gangbruer, to rundkjøringer, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og sideveger. I tillegg skal det etableres støyvoller og støyskjermer langs vegen. Samlet lengde kjøreveger inkludert bruer og miljøtunnel er ca. 1700m.