Gang- og sykkelveg Nordsjøruta, Sola

Fakta

  • Tjenester: Samferdsel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Februar 2017
  • Ferdig: Mai 2018
  • Kontraktsum: ca. 50 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Formålet er å forbedre fremkommeligheten for de som går og sykler ved ny gang og sykkelveg, med tilhørende kulvert under FV 510 Kleppvegen, samt rundkjøring og støyskjermer i krysset mellom Nordsjø- og Ølbergvegen.

Prosjektet starter ved Solastranden og knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg. Videre følger prosjektet Nordsjøvegen til krysset med Kleppvegen. Prosjektet omfatter kryssutbedring med etablering av venstresvingfelt  i krysset Kleppvegen/Gimravegen. Fra Nordsjøvegen bygges gang- og sykkelveg langs Ølbergveien forbi Gardhaugveien.
For Nordsjøvegen inngår det på hele strekningen breddeutvidelse fra Solastranden til Kleppvegen. Prosjektet gjennomføres modellbasert.