Du er her:
Grunnarbeider Lysebotn transformatorstasjon

Grunnarbeider Lysebotn transformatorstasjon

Utvidelse av Lyse transformatorstasjon er et ledd i en spenningsoppgradering av Sentralnettet fra 300 kV til 420 kV for strekningen mellom Kristiansand og Sauda og er en del av Statnetts prosjektet Vestre korridor. Utvidelsen innebærer et inngrepsareal på ca. 30.000 m2. Det graves ut og fylles ut ca. 42 350 m3 løsmasser i deponi og fylling innenfor tomten. I tillegg skal det fraktes inn ca. 28 900 m3 produserte masser i diverse fraksjoner fra ekstern leverandør. Grunnarbeidene omfatter i hovedsak grave og fyllingsarbeid, etablering av løsmasseskråninger og skredvoll, sedimentasjonsbasseng, opparbeidelse av tomt, etablering av adkomstveier fra sør og vest, massedeponi for løsmasser og etablering av avløp og dreneringsgrøfter. Skogrydding og klargjøring av plass til gjerde utføres av grunnentreprenøren. Dette inkluderer hogst av tømmer og rydding av buskas og kratt. Risa som Hovedbedrift har og ansvar for revegetering av deponier og asfaltering av veier til stasjonstomt.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6