Omkjøringsveg Brusand

Fakta

  • Tjenester: Samferdsel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Hå kommune
  • Oppstart: Februar 2017
  • Ferdig: September 2019
  • Kontraktsum: ca. 46 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet omfatter utvidelse av Fv 44 med ny kulvert og omkjøringsvei nordøst for Brusand. Nye gang- og sykkelveier og utvidelse av parkeringsplass.
Omlegging av områdets VA-system. Ny trasé for overvannsledninger fra Stokkalandsveien til Rennå, samt 5 nye støyskjermer i planområdet.