VA sanering Notvegen, Sola

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sola kommune
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: ca. 32 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Sanering av eksisterende VA-anlegg og gjenoppbygging av veg.
Anlegget omfatter legging av hovedvannledning 150-200mm SJK C64: ca. 900 meter, hovedvannledning 75mm PE: ca. 50 meter, spillvannsledning 160mm PVC: ca. 850 meter, overvannsledning 200 – 1200mm BTG: ca. 900 meter og stikkledninger: ca. 1200 meter